Kronerulling til bok om banketikk – se forprosjektet her

FORPROSJEKT TIL BOKEN LASTES NED HERBank og finans forprosjekt

Støttebeløp til boken overføres Foreningen banketikk, konto: 1503 91 83037

eller Vipps til banketikk (#112392)

Det dukker stadig opp overskrifter i media om store selskaper som har opptrådt med totalt manglende etisk dømmekraft. Å sette fokus på etikk i næringslivet, fortrinnsvis med bruk av konkrete eksempler, bør være en viktig samfunnsoppgave.

Få våger å gå i dybden for å beskrive sine opplevelser. Derfor er det planlagt en bok som skal sette fokus på moral og etikk generelt og etikk i bankvesenet spesielt. Det er ønskelig å vise konkrete eksempler fra en tvist i en konkret lånesak mellom en låntager og en bank, for å tydeliggjøre dette. ”Vi må grave oss ned i sammenhengene. Etikken er alltid avhengig av eksempler”, skriver filosof og forfatter Henrik Syse i forordet til den planlagte boken. Bokens målgruppe er folk flest, næringsliv, politikere, media og ikke minst studenter. Mange vil ha mye å lære av å se til konkrete eksempler. Skal banksystemet noen gang kunne korrigere seg selv, må slike forhold fra virkeligheten bli belyst og diskutert åpent.

Her på nettsidene banketikk.no har låntagerne samlet all dokumentasjon, samtlige prosesskriv, domsavsigelsene, uttalelser fra jurister og bankfaglige personer i tillegg til låntagernes egne kommentarer. Dokumentasjonen vil danne grunnlaget og bli brukt som eksempel i bokens praktiske del.

Eksemplene i denne konkrete lånesaken inneholder problemstillinger alle kan møte på i sin egen bank enten som privat forbruker eller i næringssammenheng. Tvisten mellom denne sakens kunde og banken ble først søkt løst gjennom Finansklagenemda, men banken ønsket ikke at tvisten skulle behandles der. Dette fikk banken medhold i. Saken ble derfor reist for tingretten og deretter lagmannsretten og så til slutt anket til Høyesterett. Banken ønsket heller ikke at saken skulle kunne behandles i Høyesterett og fikk også medhold der. Lånekunden tapte saken og et lån på kr 750.000,- i tillegg til saksomkostninger på ytterligere kr 750.000,-. Banken derimot tapte ingenting og fikk også dekket alle sine saksomkostninger.

Den planlagte boken skal skrives av en av Norges fremste fagpersoner på området, med doktorgrad i ledelse og etikk,  ekon.dr. og siv.ing. Jørn Bue Olsen, og med filosof og forfatter Henrik Syse som konsulent. Bue Olsen arbeider som rådgiver i næringslivet i ledelse og etikk. Han er også 1. amanuensis i næringslivsetikk med sensoroppdrag fra flere universitet og høyskoler.

Det er en faglig gjennomgang av sakens etiske og moralske sider som vil belyses, og vurderes opp mot finansnæringens egen etikkplakat. Den har bankene forpliktet seg til å følge. (Etikkplakaten finner du i menyen/saken om Fritt Ord.)

Oppdragsgivere og forfatter søkte Fritt Ord om kr 100.000,- til å skrive boken, men fikk avslag i to søknadsrunder. Derfor er det nå satt i gang en kronerulling for å skaffe penger til å realisere prosjektet. All støtte vil i sin helhet gå til å dekke honorar til forfatter og konsulent. Dersom det ved kronerullingen kommer inn mer enn kr 100.000,- vil overskytende beløp gå som bidrag til å dekke låntagernes saksomkostninger og tap.

Støttebeløp til boken overføres Foreningen banketikk, konto: 1503 91 83037

eller Vipps til banketikk (#112392)

FORPROSJEKT TIL BOKEN LASTES NED HER: Bank og finans forprosjekt

Alle støttespillere vil forbli anonyme, med mindre man gir skriftlig tilbakemelding om noe annet. Navn på bidragsytere vil da fremkomme på en egen takkeliste her på nettsidene. Har du spørsmål eller kommentarer, send til post@banketikk.no eller ta kontakt med en av låntagerne John Bilek på tlf 900 66 300, jobile@online.no – eller Jan Hervig på tlf 900 66 400, jan.hervig@gmail.com